Ett inkluderande samtalsklimat
– Uppsalahem

 

 

Uppsalahem genomförde ett arbete för en mer inkluderande kommunikation, såväl externt som internt. Målet är att alla som arbetar på eller kommer i kontakt med Uppsalahem ska känna sig inkluderade och tilltalade av kommunikationen. Utgångspunkten för genomlysningen var de sju diskrimineringsgrunderna.

Utmaning

Hur får vi medarbetarna på Uppsalahem att prata om kulturen utifrån de sju diskrimineringsgrunderna?

Insikter

Medarbetarna trivs
Därför var det viktigt att inte få en negativ känsla i samtalen där man lyfter ett problem som inte upplevs av alla medarbetare idag.

Jargonger
På Uppsalahem värderas jargongen högt som en del av kulturen. Men gränserna för vad som är okej är personliga.

Cheferna är nyckeln
Cheferna har en viktig roll i kulturen inom respektive arbetslag, därför var det avgörande att få med dem på tåget.

Strategi – ge cheferna en nyckelroll

Engagera cheferna

Utgå ifrån Uppsalahems vardag

Ta fram en fysisk produkt – gamification

Koncept/idé

Kulturdialog – en samtalsövning som heter Lyft på locket.

Aktiviteter

Nulägesanalys
Undersökning och djupintervjuer bland medarbetare gav en bild av nuläget.

Tjugo dilemman
Tillsammans med cheferna utvecklades tjugo dilemman att ta ställning till som kan uppstå i vardagen som anställd på Uppsalahem. De utgjorde grunden till kulturdialogen.

Cheferna först ut
Kulturdialogen genomfördes först med cheferna så de fick testa upplägget. Sen ansvarade de tillsammans med HR för att genomföra kulturdialogen tillsammans med sina arbetsgrupper.

Resultat

Uppsalahem lyckades lyfta på locket kring svåra frågor och utmana samtalsklimatet på arbetsplatsen.